Bouwvergunning

ProXYZ completeert de vergunningaanvraagformulieren en informeert en adviseert welke tekeningen vereist en geschikt zijn voor de vergunningaanvraag. Tijdens het completeren van de vergunningaanvragen wordt overleg gepleegd met de plaatselijke brandweer en Welstand, ervan uitgaande dat er op dat moment locatie-specifieke conceptuele ontwerpen beschikbaar zijn.

Fotoboekje

De set digitale foto´s van de projectlocatie en haar omgeving, gemaakt tijdens het pre-consult, worden verwerkt in een fotoboekje dat als toelichting dient bij de vergunningaanvraag.

Tekenwerkzaamheden

In veel gevallen kunnen bij een goede afstemming dezelfde tekeningen gebruikt worden voor zowel een bouw- als milieuvergunningaanvraag. Tekeningen (in AutoCad) die geschikt zijn voor een vergunningaanvraag kunnen gemaakt worden door ProXYZ of onder begeleiding van ProXYZ.
De aanpassingen die voortvloeien uit de met de autoriteiten gevoerde overleggen worden meegenomen in de bij de bouw- en milieuvergunninganvraag aan te leveren tekeningen.

Asbestinventarisatie

ProXYZ toetst middels een visuele inspectie zoals beschreven in de bijlage bij het formulier aanvraag sloopvergunning (VNG uitgeverij nr. 30239) of er mogelijkerwijs asbest aanwezig is in een bestaand pand. Indien de historie van een pand aangeeft dat er geen asbesthoudende materialen worden verwacht in het pand, hoeft op voorhand geen asbestinventarisatie uitgevoerd te worden.

Milieukundig bodemonderzoek

In geval een nulsituatie of verkennend bodemonderzoek beschikbaar is van het perceel, bekijkt ProXYZ deze rapportage en geeft haar advies met betrekking tot de te ondernemen stappen.
De bouwvergunning kan een bodemonderzoek vereisen op grond van NEN 5740. Dit bodemonderzoek houdt in dat naast die locaties waar potentieel milieuverontreinigende activiteiten plaats zullen gaan vinden, ook die locaties worden onderzocht waar potentieel milieuverontreinigende activiteiten hebben plaats gevonden.