Milieuvergunning

ProXYZ vult de vergunningaanvraagformulieren in en voorziet deze, indien nodig, van een schriftelijke toelichting.
Om het schrijven van een toelichting behorende bij de milieuvergunningaanvraag mogelijk te maken is een hechte samenwerking met het (technisch) ontwerpteam zeer wenselijk.

Akoestisch onderzoek

Indien een akoestisch onderzoek vereist is door de plaatselijke autoriteiten, zal ProXYZ het geluidsniveau toetsen aan de ter plaatse geldende eisen. Indien geluidsreducerende maatregelen genomen dienen te worden, kan al in een vroegtijdig stadium contact opgenomen worden met het (technisch) ontwerpteam.

Milieukundig bodemonderzoek

In het kader van een aanvraag voor een bouw- en milieuvergunning is in veel gevallen een bodemonderzoek vereist. Dit bodemonderzoek houdt in dat die locaties worden onderzocht waar activiteiten plaats zullen gaan vinden die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken.
ProXYZ verzorgt dit bodemonderzoek en maakt hierbij onderscheid in:
- verkennend onderzoek (bouwvergunning)
- nulsituatieonderzoek (milieuvergunning)

Verkennend onderzoek

(conform NEN 5740, strategie onverdacht (ONV))
Indien in het verleden geen bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden op het terrein, kan de nulsituatie worden vastgelegd middels een verkennend bodemonderzoek voor grootschalig onverdachte locaties conform NEN 5740. Dit onderzoek is geschikt voor het aanvragen van een bouwvergunning en/of bestemmingsplanwijziging en kan gezien worden als de uitgangssituatie voor de milieuvergunning.

Nulsituatieonderzoek

(conform NEN 5740, strategie VEP)
In geval van potentieel bodembedreigende activiteiten op een locatie wordt de huidige toestand van de bodem (nulsituatie) ter plekke van deze activiteiten vastgelegd. Hierdoor wordt een toetsingsgrondslag verkregen voor mogelijke (additionele) bodemverontreinigingen voortvloeiende uit de betreffende bedrijfsactiviteiten. Het onderzoek is beperkt tot dat deel van het perceel waar potentiŽle bodemverontreinigende activiteiten plaatsvinden / plaatsvonden.

Energiestudie

Indien het energieverbruik binnen de inrichting in 1 (een) kalenderjaar meer bedraagt dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas, kan een energiebesparingonderzoek benodigd zijn.
In het energiebesparingonderzoek worden verschillende energiebesparingopties uitgewerkt. In het ontwerp dient het ALARA-principe te worden gehanteerd, dat wil zeggen alleen die energiebesparingen die acceptabel zijn qua investering en terugverdientijd hoeven te worden uitgewerkt. Hierbij wordt over het algemeen een terugverdientijd van 5 jaar gehanteerd.

Tekenwerkzaamheden

In veel gevallen kunnen bij een goede afstemming dezelfde tekeningen gebruikt worden voor zowel een bouw- als milieuvergunningaanvraag. Tekeningen (in AutoCad) die geschikt zijn voor een vergunningaanvraag kunnen gemaakt worden door ProXYZ of onder begeleiding van ProXYZ.
De aanpassingen die voortvloeien uit de met de autoriteiten gevoerde overleggen worden meegenomen in de bij de bouw- en milieuvergunninganvraag aan te leveren tekeningen.

Naast bovengenoemde milieu-gerelateerde activiteiten verricht ProXYZ ook de volgende werkzaamheden:
- Het opstellen van een milieueffectrapportage
- Het samenstellen van handboeken t.b.v. het ordelijk en
  systematisch documenteren en archiveren van
- milieugebonden bedrijfsactiviteiten.